Gruppo Sikelia

DATA: 2013
CLIENTE: Gruppo Sikelia
TIPOLOGIA: Naming, logo e corporate, sito web